Etický kodex (5 bodů) všech pracovníků DMDU

Vedení Dokonalé DMDU/ 9 listopadu, 2022/ Naše Učení, Vzdělání, učení se, práce / podnikání

Etika a morálka (obrázek k příspěvku poskytujícímu etický kodex pracovníků DMDU).
Etika a morálka (obrázek k příspěvku poskytujícímu etický kodex pracovníků DMDU).

Etický kodex poradce DMDU slouží:

  • na ochranu každého klienta před neetickou aplikací poradenství,
  • ke garanci nejvyšíí kvality poradenských služeb (kterou my máme!:)),
  • pro orientaci pracovníka i klienta v jeho právech a povinnostech.

Etický kodex je závazný pro poradce z DMDU.

Naši pracovníci (zvláště Učitelé až Velmistři) při práci s klienty dodržují následující zásady:

Profesionální odpovědnost

a) Pracovník poskytuje rady všem klientům bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci,
světonázorovou orientaci či politickou příslušnost, sociální status apod.
b) Pracovník při jednání s klienty postupuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
c) s ohledem na „zadání“ klienta a v jeho zájmu.
d) V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na osobu,
poradnu nebo jinou organizaci, kde toto nebezpečí nehrozí.

Respekt

a) Pracovník bere v úvahu postoje a názory klientů a respektuje právo klienta vyjádřit jeho přání,
potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
b) Pracovník respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez
uvedení důvodu.
c) Pracovník neznehodnocuje lidskou důstojnost klienta v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.

Diskrétnost

a) Pracovník je vázán povinností mlčenlivosti o všech osobních skutečnostech klientů, které
získal při výkonu své praxe, při výuce nebo výzkumu.
b) Pracovník je vázán mlčenlivostí o klientech, a to i po ukončení spolupráce s poradnou nebo
pracovního poměru v ní.
c) Pracovník je odpovědný za zajištění vhodného prostoru k poradenské činnosti.
d) Pracovník vede záznamy o klientech, poskytované službě a chrání tuto dokumentaci před
případným zneužitím.
e) Pracovník je povinen vyžádat si souhlas klienta s přítomností další osoby při individuálním či
skupinovém poradenství, která se účastní náslechu nebo supervize.

Odbornost

a) Pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání (SŠ, VŠ, kurz terénní sociální práce, psychoterapeutický výcvik, apod.).
b) Pracovník si průběžně prohlubuje a zvyšuje svou kvalifikaci, aby zlepšil výkonnost a efektivitu
své práce.
c) Pracovník realizuje jen takovou poradenskou činnost, která je v souladu s jeho kompetencemi,
znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.

Odmítnutí

a) Pracovník má právo odmítnout klienta, pokud si je vědom toho, že by z osobních
důvodů neposkytl nestranné a nezávislé služby.
b) Pracovník poradny má právo odmítnout klienta, pokud si je vědom toho, že není kompetentní
k řešení problematiky klienta.
c) Pracovník může odmítnout službu klientovi, v případě porušování pravidel jednání ze strany
klienta, pokud klient:
 uvádí zjevně nepravdivé údaje,
 dlouhodobě nespolupracuje (např. nechodí na smluvené schůzky nebo neplní dohodnuté
závazky),
 nevyvíjí vlastní aktivitu k řešení problému,
 je pod vlivem alkoholu, drog nebo chová-li se agresivně.

Kromě toho, co uvádí výše uvedený etický kodex, se v a za DMDU řídíme nejvyššími etickými a morálními standardy a navíc máme přísná – a proto maximální bezpečnost a úspěšnost umožňující – pravidla!

Doporučujeme slovenskou prezentaci platnou i pro podnikání: https://slideplayer.com/slide/3010556.

Naše vybrané zásady

Proč jsme si nastavili tuto nejvyšší laťku

Vyznáváme přístup, že jen to nejlepší je dost dobré (viz výše)! A máme rádi – a poskytujeme – vstřícnost… Také známe zákony Karmy – akce a reakce a další (takže víme, že se nám vrací vše, co poskytujeme atd.) i Zákon přitažlivosti. Stojíme nejvíce o to (i TY) nejlepší… Jste ta pravá osoba pro přidání se k nám?!:)

Sdílejte!:)