1 řízení, jehož účelem i výsledkem je nejvyšší kvalita (TQM)

Vedení Dokonalé DMDU/ 11 listopadu, 2022/ Finance, Naše Učení, Vzdělání, učení se, práce / podnikání, Vztahy

Používáme v rámci DMDU i pro klienty model řízení, jehož účelem i výsledkem je nejvyšší kvalita. Jde o námi vylepšenou verzi systému známého jako „Celkové řízení kvality“, čili Total quality management – TQM. Tento přístup čerpá z dříve vyvinutých nástrojů a technik řízení jakosti (ISO 9000štíhlá výrobaSix Sigma), ale rozšiřuje je i na ostatní procesy. Nedovolujeme si polevit, protože naši Žáci spolu s příslušnými našimi Učiteli až Mistry skládají tu nejpřísnější přísahu, jakou si dovedete představit – viz http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/pravidla1/prisaha-peti-prvku-oath-of-five-elements.htm! Náš etický kodex a zvláště naše pravidla od 2. úrovně výše jsou také převelice přísná – viz http://duchovni.mysteria.cz/pravidla.

Mistra poznáte třeba i podle přijímaného potlesku.
Mistra poznáte třeba i podle přijímaného potlesku.

TQM (Total Quality Management) je uznáván jako filozofie moderního managementu, jako nejnáročnější z koncepcí pro rozvoj systémů managementu jakosti v organizacích.

Tato koncepce se prosazuje prostřednictvím modelů. V Evropě je dominantním modelem EFQM Model Excelence, který slouží i jako základ k oceňování organizací Evropskou cenou za jakost, resp. národními cenami za jakost.

Tento trend je v Evropě reprezentován zejména aktivitami podporovanými Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM), jejíž posláním je od r. 1988 právě podpora organizací k TQM. Tato nadace
v posledních letech formulovala osm základních principů excelence. EFQM definuje pojem excelence jako vynikající působení v oblasti řízení organizací a dosahovaných výsledcích založené na souboru principů, zahrnujících orientaci na výsledky, zaměření na zákazníka, vedení a stálost účelu, management prostřednictvím procesů a faktů, rozvoj a angažovanost lidí, neustálé učení se, zlepšování a inovace, rozvoj partnerství a sociální odpovědnost.

Jednotlivé principy Excelence

Princip orientace na výsledky

Excelence je dosahováním takových výsledků. Které vrcholně uspokojují všechny zainteresované strany. Každý řídící pracovník se logicky zajímá o výsledky, Je však nutné uvědomění, že excelentní ekonomické i další výsledky (objem zisku, podíl na trhu, hodnota akcií, úspory nákladů apod.) organizací vyžadují efektivní aplikaci všech ostatních principů excelence.

Princip zaměření na zákazníka

Excelence je vytvářením trvalé hodnoty pro zákazníka. Pojem „zákazník“ definuje norma ČSN EN ISO 9000: zákazníkem je organizace nebo osoba, která přijímá produkt. Produktem přitom může být hmotný výrobek, poskytnutá služba, zpracovaná informace apod. Podstatou tohoto principu je pak následující tvrzení: externí zákazníci jsou konečným arbitrem, rozhodujícím o existenci organizací. Ty by proto měly dělat všechno pro trvalé uspokojování jejich požadavků.

Princip vůdcovství a stálosti účelu

Excelence je inspirujícím vůdcovstvím odvozeným od vize a doprovázený stálostí účelu. Tento princip je bezesporu jedním z klíčových i pro integrované systémy řízení. Bohužel, v mnoha našich organizacích představuje choulostivou a často nezvládnutou oblast managementu! Podstata tohoto principu je ukryta ve výroku o tom, že řídící pracovníci musí být pozitivními příklady ostatním zaměstnancům organizace svým chováním, postoji a jednáním, které garantuje stálost účelu organizace a její strategické směřování.

Princip managementu prostřednictvím procesů a faktů

Excelence je řízením organizace prostřednictvím souboru systémů, procesů a faktů, které spolu souvisejí. Každá organizace pracuje mnohem efektivněji, když to co dělá chápe a řídí jako procesy. Procesem se myslí soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách. Rozhodovací procesy by měly být na všech úrovních řízení co nejobjektivnější. Proto se vyžaduje, aby efektivní a správná rozhodnutí manažerů byla založena na hluboké analýze dat a informací, ne na pocitech a subjektivních názorech.

Princip rozvoje a angažovanosti lidí

Excelence je maximalizací příspěvků zaměstnanců díky jejich rozvoji a zapojení. Není sporu o tom, že světové organizace si naléhavě uvědomují skutečnost, že znalosti zaměstnanců a jejich aktivita jsou dnes považovány za jejich největší majetek. Uvolňování potenciálu zaměstnanců sdílením hodnot a kultury organizace založené na důvěře a zmocnění zaměstnanců podporuje aktivní zapojení lidí do všech činností organizace.

Princip neustálého učení se, zlepšování a inovací

Excelence je výzvou současnému stavu a efektivní změnou s využitím procesů učení se k tvorbě inovací a příležitostem ke zlepšování. Tento princip musí být v organizacích úzce spojen s předchozí zásadou zapojení zaměstnanců, protože základ tohoto principu je v tvrzení, že systematický rozvoj způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a dovedností je východiskem k budoucím úspěchům organizace, jež je ovlivněn procesy neustálého zlepšování.

Princip rozvoje partnerství

Excelence je rozvíjením a udržováním partnerství s příslušnou hodnotou. Partnerství je pracovním vztahem, který je vzájemně výhodný pro všechny zainteresované strany. Organizace má s těmito stranami ve svém vlastním zájmu vztahy partnerství budovat a posilovat, včetně partnerství s dodavateli.

Princip sociální odpovědnosti

Excelence je aktivitami, které jdou daleko za rámec minimálních legislativních požadavků a kterými
organizace usiluje o pochopení a uspokojování všech očekávání zainteresovaných stran ve společnosti. Poslední z principů systémů řízení je v současnosti veřejností velmi diskutován a je i podporován přístupy EU. Všechny organizace totiž mají svůj díl odpovědnosti i za vývoj ve svém okolí. Přijetím etického přístupu a vykonáváním činností tak, aby se daleko překračovaly minimální rámce legislativních požadavků organizace poskytují takové služby, které jsou v souladu s dlouhodobými zájmy nejenom organizace, ale i všech zainteresovaných stran.

Náš oblíbený model – 7S rámec s odkazy na naše odpovídající příspěvky

Základním předpokladem 7S Framework je, že existuje sedm vnitřních prvků organizace, které je třeba sladit, aby mohla být úspěšná;

  1. Strategie: plán společnosti na posílení konkurenční výhody.
  2. Struktura: jak je společnost organizována a kdo je komu podřízen.
  3. Systémy: postupy, procesy a rutiny zaměstnanců, které charakterizují, jak je práce vykonávána.
  4. Sdílené hodnoty: základní hodnoty, které se odrážejí ve firemní kultuře a individuální pracovní etice.
  5. Styl: typické vzorce chování skupin, jako jsou manažeři a další odborníci.
  6. Spolupracovníci: zaměstnanci společnosti a jejich obecné schopnosti.
  7. Schopnosti: základní kompetence a výrazné schopnosti organizace.

Vzájemná závislost prvků znamená, že pokud se jeden změní, mělo by být analyzováno dalších šest prvků, aby se zjistilo, jak je změna ovlivní, a aby se určilo, jak se každý může muset změnit, aby byly cíle organizace v souladu.

Subjektivita obklopující zarovnání sedmi klíčových prvků vysvětluje, proč se zdá, že tento model má komplikované použití. Náš zjednodušený přístup shora dolů však je užitečný při překonávání složitosti.

Přínosy řízení, jehož účelem je nejvyšší kvalita (TQM)

Obrázek pro příspěvek *Řízení nejvyšší kvality* - 11 výhod TQM (anglicky).
Obrázek pro příspěvek *Řízení nejvyšší kvality* – 11 výhod TQM (anglicky).

Náš výsledek – naše společnost jako vícepatrový dům

Slovenské zadání pro firemní domek.
Slovenské zadání pro firemní domek.
Náš firemní domek.
Náš firemní domek.
Sdílejte!:)