Přísaha pěti prvků (2 x 5)

Velmistr Radan Chrobok/

Svatá přísaha mezi duchovní Žákyní / duchovním Žákem a duchovní Učitelkou / duchovním Učitelem. Platí i bez vyřčení – a do odpovídající výše ve všech vztazích!

Proto si mohu dovolit nabídnout Vám variantu i jen jednostrannou, čili to, co má přísahat Učitel nebude řečeno – avšak, ještě jednou jasně sděluji, že i tak to vše (celý text viz níže) platí. Zvukový záznam tak provedené Přísahy ANGLICKY viz http://duchovni.mysteria.cz/zvukova-pouceni-vyber/oath-of-5-elements-1-sided.mp3. Mám maličkost a Mistři „pode mnou“ přijímáme Přísahy i jen v písemné podobě a případně odpovídáme i zvukovou zprávou / zavoláním (i Messeneger, WhatsApp atd.) – já v češtině, slovenštině, angličtině nebo v sanskrtu. Mistři „pode mnou“ doplňují další jazyky – VŠECHNY uznávané!:)

Svatá přísaha věrnosti (mezi Žákyní / Žákem a Učitelkou / Učitelem).
Svatá přísaha věrnosti (mezi Žákyní / Žákem a Učitelkou / Učitelem).

https://DMDU.kvalitne.cz – skvělá společnost vhodného Vývoje

Sladění se sexuální otrokyní.
Přísaha pěti prvků v rámci Školy jménem Dokonalá DMDU.

Ze začátku by se Žák(yně) měl(a) představit i říci něco náležitého na úvod – nejlépe i o příjemci Přísahy.

Žák(yně) / více Žáků – přísaha z jejich strany

Přísahám Ti Službu na prvek oheň

– ať shořím, jestliže chtěním zklamu či zradím.

Přísahám Ti Oddanost na prvek vody

– ať utonu, jestliže zradím či přes pocit poplachu zklamu.

Přísahám Ti Podporu na prvek země

– ať se propadnu, jestliže svévolí zklamu.

Přísahám Ti Vstřícnost na prvek vzduchu

– ať se zadusím, jestliže lží zradím.

Přísahám Ti Blízkost na prvek éteru

– ať se rozplynu, jestliže schválně zklamu.

Učitel(ka) / Mistr(yně) – přísaha z jeho / její strany

Přijímám Tvou Službu též ve jménu ohně

– z popela Tvých chyb vznítím plameny Moudrostí.

Přijímám Tvou Oddanost též ve jménu vody

– z oblaků Tvých stížností vyplavím vlny moha Milostí.

Přijímám Tvou Podporu též ve jménu země

– z kamenů Tvých pochyb (kamenů úrazu) sestavím cesty Jistot.

Přijímám Tvou Vstřícnost též ve jménu vzduchu

– ze závanů Tvých odmítnutí vyfouknu vichry Vyšších sil.

Přijímám Tvou Blízkost též ve jménu éteru

– ze zvládání Tvého odpouštění vytvořím přínosy Meditačních stavů.

Oba / všichni

Přísaháme a Přijímáme Spolupráci ve jménu Všehomíra

– ze žití klidu Rozvíjet veškeré myslící.

Přísaháme a Přijímáme ve jménu Nicoty – zanikneme, zradíme-li to Milující.

Je vhodné říci (všichni) dodatek.

Ve zvukovém záznamu Velmistr Radan Chrobok a tehdy nová Žákyně Kateřina kubelková probírají téma opravdová omluva.

Výklad – jak je přísaha myšlena a jak to podle ní v životě funguje i lidem, kteří ji nesložili a ani ji neznají

Úvod

„Přísaha pěti prvků“ používá metafory související s klasickými prvky k vyjádření hlubokých závazků mezi studentem a učitelem v kontextu osobního nebo duchovního rozvoje. Tyto metafory mají hluboký symbolický význam, odrážející důsledky nedodržení přísahy a také přirozené důsledky, když jsou některé aspekty vztahu zanedbány.

Výklad elementů podle přísahy

**Oheň:** Když student řekne: „Nech mě hořet, pokud selžu nebo zradím z vůle,“ používá element ohně k symbolu vášně a energie. Metafora naznačuje, že pokud student neinklinuje ke vztahu s péčí a integritou, „vyhoří“ podobně jako zanedbaný oheň. Stejně jako oheň vyžaduje palivo, kyslík a péči, aby si udržel své teplo a světlo, vztahy potřebují pozornost a úsilí, aby si udržely svou vitalitu. Pokud tyto komponenty chybí, vztah zhasne, podobně jako oheň, který sám sebe pohltí, když je ponechán bez kontroly.

**Voda:** „Přísahám ti oddanost živlu vody – nech mě utopit, když zradím nebo zklamu tím, že cítím strach,“ mluví o plynulosti a přizpůsobivosti vyžadované ve vztahu. Voda je zde o udržování rovnováhy – udržování nad vodou a nenechat se zavalit emocionálním zmatkem („utápění v problémech“). Ve vztazích jsou výzvy a konflikty nevyhnutelné, ale je třeba je procházet opatrně, aby se zabránilo jejich ponoření. Oddanost v tomto kontextu znamená stálý přísun podpory a porozumění, aby byl vztah udržován nad vodou.

**Země:** Element země představuje stabilitu a podporu. Fráze „Nech mě klesnout, pokud selžu svévolí,“ naznačuje, že bez pevného základu by se vztah mohl zhroutit vlastní vahou, podobně jako struktura postavená na nestabilní půdě. Být svévolný nebo nedůsledný podkopává půdu, na které stojí důvěra a spolehlivost. Stejně jako země poskytuje pevnou základnu, vztahy vyžadují konzistentní a spolehlivou přítomnost, aby si udržely svou strukturu.

**Vzduch:** „Nech mě udusit, když prozradím lží,“ používá vzduch jako metaforu pro základní povahu komunikace a důvěry ve vztazích. Vzduch je o volném toku myšlenek a dechu života. Lež může tento tok udusit, což vede k dušení – symbolicky řečeno, smrti otevřenosti a důvěry. Vztahy prospívají transparentnosti a poctivosti, které jsou pro život stejně nezbytné jako vzduch.

**Éter:** A konečně, prvek éteru, spojený s duchem nebo vyšším já, je metaforou pro hlubší spojení ve vztahu. „Nechte mě rozplynout, pokud záměrně selžu,“ odráží koncept, že účelové selhání v udržování duchovního nebo citového pouta povede k rozpadu vztahu v nicotu. Éter, často spojovaný s prostorem a božským, představuje posvátný prostor, v němž existuje vztah. Když je tento prostor narušen úmyslným zanedbáním, spojení se rozplyne.

Závěr a ještě jeden výklad

Celkově tyto elementární metafory slouží jako mocná připomínka přírodních zákonů, kterými se řídí vztahy. Každý prvek představuje základní aspekt vztahové dynamiky a zdůrazňuje důležitost péče o tyto dimenze, aby se zabránilo rozpadu a rozpuštění vazby mezi studentem a učitelem.

Úvod druhého výkladu

„Přísaha pěti elementů“ je bohatá na metafory, které lze přímo korelovat s důsledky skutečného světa, které prožíváme, když vztahy selžou nebo když nejsou splněny své závazky. Tyto důsledky nejsou jen metaforické, ale mohou se projevit v různých hmotných i nehmotných ztrátách.

Elementy podle přísahy

**Oheň – Vyhoření:** Element ohně v přísaze představuje vášeň a energii. V reálném životě, když se člověk příliš zavazuje nebo zradí vztah, může to vést k vyhoření. Vyhoření je stav emocionálního, fyzického a duševního vyčerpání způsobeného nadměrným a dlouhodobým stresem. Dochází k ní, když se člověk cítí přetížen a není schopen plnit neustálé požadavky, podobně jako oheň, který hoří příliš intenzivně a nakonec spotřebuje veškeré palivo.

**Voda – emoční přemožení:** Voda symbolizuje tok emocí. Neudržení rovnováhy ve vztahu může vést k „utopení“ v problémech. Je to podobné emocionálnímu přetížení, kdy je jedinec tak zaplaven problémy, že se cítí neschopný, neschopný „udržet hlavu nad vodou“ a snaží se vyrovnat se s požadavky vztahu.

**Země – Ztráta stability:** Element země znamená stabilitu a spolehlivost. Selhání v tomto aspektu může vést ke ztrátě fyzické a emocionální jistoty, jako je ztráta domova nebo finanční stability („zničený pozemský majetek“), nebo může symbolizovat základní otřesy vlastního života, kdy věci považoval za samozřejmé. jsou náhle vykořeněny.

**Vzduch – přerušení komunikace:** Vzduch znamená komunikaci a spojení. Když do vztahu vstoupí lež nebo podvod, může to vést ke zhroucení komunikace, podobně jako dušení. V doslovnějším smyslu může vztah trpět „ztrátou vzduchu“, když je narušena důvěra, což vede k pocitu sevření a neschopnosti vdechnout partnerství nový život.

**Éter – ztráta spojení:** Éter je spojen s duchovními nebo nehmotnými pouty, které spojují lidi. Porušení zde může znamenat ztrátu něčeho hluboce osobního a éterického, jako je spojení s vlastními dětmi nebo významné citové pouto. Když je takové duchovní nebo hluboce zakořeněné spojení přerušeno, člověk může mít pocit, jako by ztratil přístup k životně důležité části svého života, což vede k hlubokému pocitu smutku a odpojení.

Závěr

Každý z těchto prvků lze považovat za metaforu aspektů našeho blahobytu, které jsou ohroženy, když selžeme ve svých závazcích vůči druhým. „Přísaha pěti elementů“ tak slouží jako dojemná připomínka skutečných důsledků našich činů v oblasti našich vztahů a důležitosti zachování rovnováhy, poctivosti a integrity ve všech našich interakcích.

Sdílejte!:)