Přísaha pěti prvků (2 x 5)

Velmistr Radan Chrobok/ 9 listopadu, 2023/

Svatá přísaha mezi duchovní Žákyní / duchovním Žákem a duchovní Učitelkou / duchovním Učitelem. Platí i bez vyřčení – a do odpovídající výše ve všech vztazích!

Proto si si můžeme dovolit i jen jednostrannou verzi. Čili to, co normálně přísahá Učitel nezazní. Avšak ještě jednou jasně sděluji, že i tak platí vše (viz níže). Zvukový záznam tak provedené Přísahy ANGLICKY viz http://duchovni.mysteria.cz/zvukova-pouceni-vyber/oath-of-5-elements-1-sided.mp3. Má maličkost a Mistři „pode mnou“ přijímáme Přísahy i jen v písemné podobě a případně odpovídáme i jen zvukovou zprávou / zavoláním (třeba přes Messeneger, WhatsApp atd.). Já přísahy přijímám v češtině, slovenštině, angličtině nebo v sanskrtu. Mistři „pode mnou“ doplňují další jazyky – VŠECHNY uznávané!:)

Svatá přísaha věrnosti (mezi Žákyní / Žákem a Učitelkou / Učitelem).
Svatá přísaha věrnosti (mezi Žákyní / Žákem a Učitelkou / Učitelem).

https://DMDU.kvalitne.cz – skvělá společnost vhodného Vývoje

Přísaha pěti prvků v rámci školy jménem Dokonalá DMDU.
Přísaha pěti prvků v rámci školy jménem Dokonalá DMDU.

Ze začátku by se Žák(yně) měl(a) představit i říci něco náležitého na úvod – nejlépe i o příjemci Přísahy.

Žák(yně) / více Žáků – přísaha z jejich strany

Přísahám Ti Službu na prvek oheň

– ať shořím, jestliže činem či slovem zradím.

Přísahám Ti Oddanost na prvek vody

– ať utonu, jestliže přes varování zklamu.

Přísahám Ti Podporu na prvek země

– ať se propadnu, jestliže svévolně zklamu.

Přísahám Ti Vstřícnost na prvek vzduchu

– ať se zadusím, jestliže leností zradím.

Přísahám Ti Blízkost na prvek éteru

– ať se rozplynu, jestliže uzavřeností zklamu.

Učitel(ka) / Mistr(yně) – přísaha z jeho / její strany

Přijímám Tvou Službu též ve jménu ohně

– z popela Tvých chyb vznítím plameny Moudrostí.

Přijímám Tvou Oddanost též ve jménu vody

– z oblaků Tvých stížností vyplavím vlny moha Milostí.

Přijímám Tvou Podporu též ve jménu země

– z kamenů Tvých pochyb sestavím cesty Jistot.

Přijímám Tvou Vstřícnost též ve jménu vzduchu

– ze závanů Tvých odmítnutí vyfouknu vichry Vyšších sil.

Přijímám Tvou Blízkost též ve jménu éteru

– ze zvládání Tvého odpouštění vytvořím přínosy duchovních stavů.

Oba / všichni

Přísaháme a Přijímáme Spolupráci ve jménu Všehomíra

– ze žití klidu Rozvíjet veškeré myslící.

Přísaháme a Přijímáme ve jménu Nicoty – zanikneme, zradíme-li to Milující.

Je vhodné říci (všichni) dodatek.

Ve zvukovém záznamu Velmistr Radan Chrobok a tehdy nová Žákyně Kateřina Kubelková probírají téma opravdová omluva.

Výklad přísahy a jak to podle ní v životě funguje i lidem, kteří ji nesložili a ani ji neznají

Úvod

„Přísaha pěti prvků“ používá metafory související s klasickými prvky k vyjádření hlubokých závazků mezi Žákem a Učitelem v kontextu osobního nebo duchovního rozvoje. Tyto metafory mají hluboký symbolický význam. Naznačují nepříjemné duchovní důsledky nedodržení přísahy a také pozemské problémy při zanedbání některého aspektu přísahaného postoje, přístupu plus postupu.

Výklad elementů podle přísahy

Oheň

Když Žák řekne: „… ať shořím, pokud činem či slovem zradím“, tak používá element ohně jako symbolu aktivity. Metafora naznačuje, že pokud Žák nějakou aktivitou zradí, tak ve své roli pohoří. Stejně jako oheň vyžaduje opatrnost (včetně vhodného místa), vztahy potřebují pozornost a úsilí, aby byly bezpečné a stabilní. Pokud tyto komponenty chybí, člověk ve vztahu se „spálí“. Nebo vztah vyhoří, podobně jako oheň, který pohltí cokoli hořlavého a dohoří, když už nemá palivo.

Voda

„Přísahám Ti oddanost jménem živlu vody – ať utonu, když přes varování zklamu.“ mluví o plynulosti a přizpůsobivosti vyžadované ve vztahu. Voda je zde zmíněna i ve smyslu udržování se „nad vodou“. Jinak dojde k „utopení“ se v problémech. Ve vztazích jsou výzvy a konflikty nevyhnutelné, ale je třeba je procházet opatrně, aby se zabránilo přílišnému ponořeni se do nich. Oddanost v tomto kontextu znamená stálý přísun opatrnosti, opatrování plus porozumění, aby vztah plynul patřičně.

Země

Element země představuje stabilitu a podporu. Fráze „… ať se propadnu, jestli svévolně zklamu.“ naznačuje, že při svévolném zklamání bude mít člověk takovou ostudu, že by se radši propadl pod zem. Také to znamená, že se vztah zhroutí, podobně jako struktura postavená na nestabilní půdě. Být svévolný nebo nedůsledný podkopává půdu, na které stojí důvěra a spolehlivost. Stejně jako země poskytuje pevnou základnu, vztahy vyžadují konzistentní a spolehlivou náklonnost, aby si udržely svou strukturu.

Vzduch

Slova „…ať se udusím, když zradím leností,“ používají vzduch jako metaforu pro základní povahu vstřícnosti ve vztazích. Vzduch je o volném toku myšlenek a dechu života. Lenost může tento tok udusit, což vede k duševnímu dušení – symbolicky řečeno, smrti otevřenosti a důvěry. Vztahům prospívají transparentnost a poctivost, které jsou pro skutečně dobrý lživot stejně nezbytné jako vzduch.

Éter

A konečně, prvek éteru, spojený s duchem nebo vyšším já, je metaforou pro hlubší spojení ve vztahu. „Ať se rozplynu, pokud uzavřeností zklamu“ prezentuje koncept, že uzavřenost ničí duchovní i citové vazby a dříve či později povede k rozpadu vztahu v nicotu. Éter, často spojovaný s prostorem a božským, představuje posvátný prostor, v němž existuje vztah. Když je tento prostor narušen i neúmyslným zanedbáním, spojení se rozplyne.

Souhrn a ještě jeden výklad

Celkově tyto elementární metafory slouží jako mocná připomínka Karmických (Osudových) zákonů, kterými se řídí i vztahy. Každý prvek představuje základní aspekt vztahové dynamiky a zdůrazňuje důležitost péče o tyto záležitosti, aby se zabránilo vykolejení vztahu či jeho zbytečnému zakončení.

Úvod druhého výkladu

„Přísaha pěti elementů“ je bohatá na metafory, které lze přímo korelovat s důsledky zrady ve skutečném světa, které prožíváme, když se vztahy naruší včetně nesplněním jejich závazků. Důsledky různých druhů zrad se tedy projevují v nehmotných i hmotných ztrátách.

Elementy podle přísahy

Oheň – syndrom vyhoření

Element ohně v přísaze představuje vášeň a energii. V reálném životě, když se člověk příliš přetěžuje nebo zradí vážnější vztah, může to vést k vyhoření. Vyhoření je stav emocionálního, fyzického a duševního vyčerpání způsobeného nadměrným a dlouhodobým stresem. Dochází k němu, když je člověk přetížen a není schopen plnit neustálé požadavky, podobně jako oheň, který hoří příliš intenzivně, tak bude brzy bez paliva.

Voda – „utopení“ se v pocitu či ve více pocitech

Voda symbolizuje tok emocí. Neudržení rovnováhy ve vztahu může vést k „utopení“ se v pocitu příliš silném (viz zaslepená zamilovanost) nebo negativním. Je to emocionálnímu přetížení, kdy je jedinec tak zaplaven problémy, že se cítí neschopný, neschopný „udržet hlavu nad vodou“ a marně se snaží vyrovnat se s požadavky vztahu. Také je jasné, že když se vztah „nezalévá“ přinejmenším hlavním jazykem lásky protistrany, tak takový vztah „vyschne“.

Země – ztráta stability

Element země znamená stabilitu a spolehlivost. Selhání v tomto aspektu může vést ke ztrátě emocionální i fyzické jistoty, jako je ztráta domova nebo finanční stability. Slova „…ať se propadnu“ naznačují jak ohromnou ostudu, tak pád na nižší společenskou úroveň.

Vzduch – přerušení komunikace

Vzduch znamená komunikaci a spojení – včetně vstřícnosti. Když ve vztahu překáží lenost či se v něm objeví i jen dočasná neochota, může to vést ke zhroucení komunikace, podobně jako dušení. Ve více doslovném smyslu může vztah trpět „ztrátou vzduchu“, když je narušena přínosnost či dokonce pozitivita, což vede k pocitu sevření a neschopnosti „dýchání“ ve vztahu.

Éter – ztráta soudržnosti

Éter je spojen s duchovními nebo nehmotnými pouty, které spojují lidi. Porušení zde může znamenat ztrátu něčeho hluboce osobního a éterického, jako je spojení s vlastními dětmi nebo významného citu. Když je takové duchovní nebo hluboce zakořeněné spojení přerušeno, člověk může mít pocit, jako by ztratil přístup k životně důležité části svého života, což vede k hlubokému pocitu smutku a odpojení. Místo plnění si snů může dojít k jejich rozplynutí, ba k vytrácení vůle.

Závěr

Každý z těchto prvků lze považovat za metaforu aspektů našeho blahobytu, které jsou ohroženy, když selžeme ve svých závazcích vůči druhým. „Přísaha pěti elementů“ tak slouží jako perfektní připomínka skutečných důsledků našich činů v oblasti našich vztahů a důležitosti zachování rovnováhy, poctivosti a integrity ve všech našich interakcích.

Stoprocentní spokojenost se spoluprací s Dokonalou DMDU.
Stoprocentní spokojenost se spoluprací s Dokonalou DMDU.
Sdílejte!:)

About Velmistr Radan Chrobok

Ahoj (Ad HOnorem Jesus - na počest Ježíše)!:) Tento pozdrav byl původně používán loděmi, když se potkaly na své cestě po moři. Tak mi dovolte, abych Vás zavedl na cestu vašeho života, která může začít, pokud se ke mně připojíte jako Źák(yně) nebo dokonce spolupracovník / spolupracovnice. Jmenuji se Radan Chrobok, což znamená "Přinášitel radosti" a "Svatý Skarab válící kouli Slunce". Ujišťuji vás, že žiji podle tohoto svého jména a dalších jmen i titulů, které jsem získal. Jsem Velmistr v následujících oborech: Nepřímé bojového umění Ninpo (jenž je součástí Ninjutsu), duchovní Jóga a Tantra, kterážto se ve skutečnosti více týká vztahů než sexuality. Jakožto duchovní Velmistr se specializuji na oblast psychiky - zejména na její podvědomou část známou jako Id, která má zvířecí vlastnosti. Takže jsem též expert na psychologii. Moje duchovní jméno je Shri Satguru Traraja, v překladu "Ctěný pravý Mistr Král Osvobození (i komunikace)". Jakožto Velmistr Ninpo jsem Judan Ninpo Daishi se získaným jménem Suzumetaka. To se překládá jako nejvyšší, desátý stupeň Ninpo, které je nepřímým bojovým uměním patřícím do Ninjutsu, zatímco "daishi" znamená Velmistr a "Suzumetaka" je vrabec a jestřáb dohromady, anglicky sparrow a hawk, čili sparrowhawk což je krahujec. To znamená, že žiji skromně jako vrabec, avšak ve všem, co mne zajímá, jsem aktivní a úspěšný jako jestřáb. Vlastním a vedu šikovnou Školu: Dokonalá DMDU, https://DMDU.kvalitne.cz